Comments are off for this post

A mirror of glory!

Romanian
Biblia începe cu descrierea actului creației – este ca și cum Scriptura este menită să ne facă să înțelegem că totul începe cu Dumnezeu care crează totul. Ajungând la creația omului, Dumnezeu spune că omul este creat după chipul și asemănarea Lui. A fi creat după chipul (sau în imaginea) lui Dumnezeu înseamnă a reflecta gloria Lui. Omul a fost creat pentru a fi deasupra restului creației și dar mai prejos decât Dumnezeu, încununat cu slavă și cu cinste (Psalm 8:5; Evrei 2:7). Veți auzi mulți așa-numiți “oameni de știință“ care vor afirma că există o continuitate între ființa umană și animale. Dar Dumnezeu a despărțit în mod clar omenirea și creația ei de animale. Omul este o ființă creativă, iar animalele nu sunt. Omul are capacitatea de a judeca în mod logic, dar animale nu au această capacitate. Omul este creat și menit să reflecte, ca o oglindă, slava lui Dumenzeu. Nici o altă parte componentă a creației nu are acest privilegiu.
Dar prin păcat, omul a pierdut această capacitate de a reflecta slava lui Dumnezeu. De aceea diavolul va face tot ce-I stă în putință pentru a distrosiona imaginea lui Dumnezeu din om iar slava Lui este îndepărtată din omenire. De aceea veți găsi că cel rău duce o luptă aprigă pentru a-i convinge pe oameni că primele trei capitole din Geneza sunt doar o metaforă, fără bază istorică. Desigur, dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci conceptul de păcat ar fi, de asemenea, tot o metaforă, și prin urmare nu ar avea rost să ne agităm. Decepția demonică este menită să șteargă și amintirea și chipul lui Dumnezeu din persoana umană. Satan urăște cumplit slava lui Dumnezeu, și va face orice pentru a o distruge.
Dar Hristos a venit să înceapă procesul de restaurare a chipului lui Dumnezeu în om. Mântuirea nu este doar o simplă inversare (sau anulare) a pedepsei veșnice. Mântuirea este începutul lucrării sublime a harului lui Dumnezeu în viețile noastre în scopul re-facerii chipului Lui în creație (“Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă” – 2 Corinteni 5:17). Ce destin minunat să fii chemat la slava eternă a lui Dumnezeu! (1 Petru 5:10). Îi îngădui tu lui Dumnezeu să facă lucrarea aceasta în viața ta? Oare are Duhul Sfânt libertatea de conducere în viața mea? Destinul meu și al tău este să fim purtători ai chipului lui Dumnezeu înaintea lumii văzute și ale cele nevăzute.
-Marius Maduta

English
The Bible opens up with the account of creation – it is as if the Bible wants us to understand that everything starts with God’s creative act. And when it comes to the creation of man, God said that humanity would be created in His image, after His likeness. To be created in the image of God is to reflect His glory. Man was created to be above all other creation, and a little lower than God (Psalm 8:8; Hebrews 2:7). You will find many so-called “scientists” attempting to show that there is a continuum between the animals and the humans. But God made sure to distinguish man from all animals. Man is creative, animals are not. Man has the ability to reason, animals do not. Man is meant to mirror God’s image. No other part of creation has that privilege.
However, through sin, man has lost the ability to reflect God’s glory. That is why the devil is making every effort to insure that God’s image is distorted and His glory is wiped away from men and women. That is why you will find an unbelievable struggle of the evil one to convince people that the first three chapters of Genesis are only a metaphor. Of course, if that were true, then the concept of sin itself would be a simple metaphor, and we would not need to fret over it. The evil deception is meant to erase both the memory of and the actual image of God from the human beings. Satan hates God’s glory and will make every conceivable (and inconceivable!) effort to destroy that.
Christ came to begin the restoration of that image in our lives. Salvation is not simply the reversal of the eternal damnation. It is the beginning of the sublime work of God’s grace in our lives to re-create the image of God in His creation (“If anyone is in Christ, he is a new creation” – 2 Corinthians 5:17). What a wonderful destiny to be called to God’s eternal glory! (1 Peter 5:10) Are you allowing God to do that in your life? Does the Holy Spirit have free reign in my life? Your destiny and mine is to be a bearers of God’s image before the world seen and unseen.
-Marius Maduta

Comments are closed.