Comments are off for this post

Acumulează bogăția!

Acumulează bogăția!
Psalm 119:11
   ”Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”
       Faptele noastre își au originea în inimă. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu umple inimile noastre, El, Cuvântul, va fi ”standardul de măsurat” binele și răul, ce este drept și ce este nedrept. Filozoful Protagoras, care a trăit înainte de Platon, a spus că ”omul este măsura tuturor lucrurilor”. Platon a interpretat aceasta spunând că nu există adevăr absolut, decât acela pe care fiecare individ decide să îl creadă ca adevăr. Ei au spus, în fond, că percepția noastră determină dacă ceva este adevărat sau nu. Dar când Cuvântul lui Dumnezeu este acumulat în inima ta, vei începe să înțelegi lumea din perspectiva lui Dumnezeu.
       Ceea ce ocupă mintea ta, determină cum vei acționa. Ai văzut vreodată luminile care marchează clar pista de aterizare a unui avion? Aceste lumini sunt așezate în linie dreaptă, perfectă și strălucitoare. Avionul nu este în siguranță decât atunci când se ghidează după aceste lumini. Așa este și cu deciziile pe care le facem noi: numai atunci când ne ghidăm după claritatea morală a Cuvântului lui Dumnezeu putem face decizii corecte. Cum altfel își va ținea tânărul cărarea curată, decât îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu? (Ps. 119:9)
       Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îți umple inima, deciziile tale îl vor onora pe Dumnezeu. Alegerile pe care le faci nu pot fi contrare sursei din care vin. Ce este în inima ta, mai curând sau mai târziu va deveni cuvânt sau faptă (vezi Matei 12:33-35). Cea mai mare bogăție, atunci, pe care o poți acumula este Cuvântul lui Dumnezeu – iar cel mai bun loc pentru ea este inima ta. Aceasta este metoda prin care să te ferești de păcat și să-L onorezi pe Dumnezeu!
“Soli Deo Gloria”
-Marius Maduta

Store up the treasure!
Psalm 119:11
   “I have stored up Your Word in my heart that I might not sin against you”
       Your actions have their origins in your hearts. When the Word of God fills our hearts, It (the Word) will be the ‘measure’ for right and wrong, good and evil. Protagoras, the philosopher before Plato said that ‘man is the measure of all things’ – Plato interpreted that to mean that there is no absolute truth except that which an individual decides it’s the truth. They said, in effect, that our perception determines if something is true or not. But when the Word of God is hid in your heart, you’ll begin to understand the world from God’s perspective.
       What occupies your mind determines how you will act. Have you ever seen the lights that distinctly mark the runway for the landing of an airplane? They are lined-up perfectly straight and bright. The airplane is only safe when it is guided by these lights. So it is with our decision making: only when guided by the moral clarity of God’s Word can you make the right decisions. How else can a young man keep his way pure, than by guiding it according to God’s Word? (Ps. 119:9)
       If the Word of God fills your heart, your decisions will honor God. Your decisions cannot be contrary to the very source of these decisions. What is in your heart will eventually come out through your words and actions (see Matthew 12:33-35). The greatest treasure, therefore, you can accumulate is God’s Word – and the best place for it is your heart. It’s the recipe for avoiding sin and for honoring God!
-Marius Maduta

Comments are closed.