Comments are off for this post

Bătălia se întețește: o provocare la război! The battle has intensified: a challenge to war!

Romanian
Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ești, în mod inevitabil, implicat într-un război. Nu doar o simplă bătălie, ci un război adevărat. Dumnezeul Atotputernic a pus la dispoziția ta arme ”întărite de Dumnezeu.” Ideile îl formează nu doar pe individ, ci chiar societatea în care trăim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ar trebui să fim capabili de a combate (a ne lupta cu) ”izvodirile” (sau speculațiile, lit. ”o decizie judecătorească, una care este ostilă față de credința creștină”) și ”orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 10:3-5)
Știu că pasajul din 2 Corinteni 10:3-5 a fost înțeles în ultimul timp, aproape în exclusivitate, ca o luptă care se dă pe tărâmul minții. Dar, cu toate că principiul poate fi aplicat în domeniul gândurilor, nu acesta este contextul. Contextul are de-a face cu înțelegerea greșită a corintenilor cu privire la apostolul Pavel. Ei spuneau că prezența lui fizică, personală, nu era atât de autoritară pe cât voiau scrisorile lui să sugereze. Explicația lui Pavel a fost că el nu voia să fie prea sever cu ei, pentru că ”noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească,” așadar, ”armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești.”
Prima și cea mai importantă înțelegere a acestui text este că noi avem de luptat, dar nu prin metode omenești. Lupta pentru învățătura sănătoasă este obligatorie. În zilele acestea, când nelegiuirea este poruncită prin legi, când păcatul este stabilit ca regulă, eu și cu tine avem obligația să ”distrugem speculațiile și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu.” Ca și cum am încerca să cucerim o cetată întărită, zidurile trebuie dărâmate întâi. Este prima parte a războiului. Apoi, locuitorii cetății trebuie luați prizonieri. Familiile și bisericile noastre trebie să fie primele locuri unde ideile sunt aduse în supunerea ascultării de Hristos. Nu știm exact cum va progresa acest război, dar știm că diavolul nu a adormit, ci este mai activ acum ca oricând (citește Apocalipsa 12:12). Eu și cu tine avem rugăciunea și Cuvântul lui Dumnezeu ca arme întărite de Dumnezeu pentru distrugerea acestor fortărețe diabolice. Lumea nu trebuie să fie lăsată să-și construiască în mod nestingherit aceste fortărețe. Oare vei lua tu armele pentru a te uni cu cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată?
-Marius Maduta

English
If you are a child of God, you are inevitably involved in a warfare – not just a simple struggle, but a full-blown warfare. God Almighty has placed at your disposal weapons that are ”divinely powerful.” Ideas are what shape not only the individual, but the very society we live in. The Word of God says that we should be able to combat “speculations” (literally, “a decision, a judgement, such as is hostile to the Christian faith”) and “lofty things raised up against the knowledge of God.” (2 Corinthians 10:3-5)
I know that 2 Corinthians 10:3-5 has been understood, almost exclusively, as a battle that goes on in the mind. But, while it can be applied to one’s thought struggle, that is not the context. The context has to do with a misunderstanding of the Corinthians concerning the apostle Paul – they said that his personal, physical presence is not as authoritative as his written messages seem to pretend to be. Paul’s explanation is that he does not want to be more severe when he is with them, because, he says “we do not walk according to the flesh,” therefore, “the weapons of our warfare are not of the flesh.”
The first and foremost understading of this text is that we ought to fight, but not with human means. Fighting for the right teaching is imperative. These days, when it lawlessness is legislated, when sin is established as the norm, you and I have the responsibility to “destroy speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God.” Just as in trying to conquer a fortress, the walls have to be torn down first. That is the first half of the warfare. Then, its inhabitants have to be subdued, taken captives. Our families and our churches should be the first places where all ideas are brought into submission to Christ. We cannot know exactly how this war is going to evolve, but we know that the devil has not fallen asleep, but is more active then ever (read Revelation 12:12). You and I have prayer and the Word of God as our divinely powerful weapons for the destruction of these demonic fortresses. The world must not be allowed to build its fortress of lies unobstructed. Will you take up the arms and join in with those who call on the Lord out of a pure heart?
-Marius Maduta

Comments are closed.