Comments are off for this post

“Dar tu fii treaz…” “But you be sober!”

Citește 2 Timotei 4:3-8
Pe măsură ce societatea în care trăim se îndepartă de adevărul Cuvântului Sfânt, eu și cu tine suntem chemați să rămânem la datorie. Chemarea mea și a ta este specifică, descrisă clar de Duhul Sfânt în Scriptură (v. 5): (1) fii treaz în toate lucrurile, (2) rabdă suferințele (sau dificultățile), (3) fă lucrul unui evanghelist, și (4) îndeplinește-ți lucrarea.
Nu vi se pare câteodată că somnul înainte de ora deșteptării este cel mai dulce? Dar dintr-odată sună alarma și ne amintim de realitate. . . Contextul în care trăim fiecare nu are efectul de a te trezi. Ci dimpotrivă – bunăstarea și comfortul parcă ne îndeamnă să mai închidem puțin ochii spirituali, să mai ațipim o vreme. Pentru că nimeni nu vrea să audă ceasul deșteptător al Adevărului. Uneori, nici chiar cei care se numesc creștini! Eu și cu tine suntem chemați să rămânem vigilenți! Chiar și atunci când ne deschidem ochii doar să vedem cât de dificilă este viața. În acele momente, cât de îmbietor este așternutul indiferenței! Chemare pe care o avem, și eu și tu, este să fim în slujba Evangheliei. Fiecare ucenic al lui Hristos are trasată această datorie, fără excepție. Pentru că nici programele sociale, nici cele din biserici nu schimbă vieți, ci numai Evanghelia lui Hristos (”ea [Evanghelia] este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede”). Iar Dumnezeu mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine să lucrăm cu Puterea aceasta. Ce privilegiu!
Va fi o zi când calitatea slujbei mele și calitatea slujbei tale vor fi evaluate de Judecătorul cel drept. Oamenii pot să-și exprime părerea cu privire la eficiența lucrării mele sau a tale. Dar adevărata evaluare a credincioșiei tale o are doar Dumnezeu. ”Împlinește-ți bine slujba” pentru că nu există calificativ mai înalt decât cel rostit de Domnul în ziua evaluării: ”Bine rob bun și credincios!” Răsplata? ”Cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, Domnul Judecătorul cel drept … tuturor celor ce au iubit venirea Lui.”
-Marius Maduta

Read 2 Timothy 4:3-8
The more our society distances itself from the Holy Word of God, you and I are called to stay the course. Your call and mine is very specific, clearly outlined by the Holy Spirit (v. 5): (1) Be sober in all things, (2) endure hardship, (3) do the work of an evangelist, and (4) fulfill your ministry.
Does it not seem at times that best sleep you’re getting is right before you wake up? But suddenly, the alarm goes off and we’re reminded of reality! The context in which you and I lead our lives does not have an awakening effect in our lives. On the contrary, well-being and comfort seem to lure us into closing our spiritual eyes, to snooze a little longer. Because no one seems to want to hear the wake-up alarm of the Truth. Sometimes that includes those who call themselves Christians. You and I are called to remain vigilent! Even when we don’t want to open our eyes simply to see life’s hardships. And in those moments, the comfortable bed of our indiference seems like such a tempting alternative. But the call you and I have is to serve the Gospel. Every disciple of Christ has this responsibility – without exception! No social program or church program can change lives. Only the Gospel of Christ can (“for it – the Gospel – is the power of God for salvation to everyone who believes”). And God calls me and He calls you to work with this Power. What a priviledge!
There comes a day when the quality of your service and my service will be evaluated by the Righteous Judge. People may express their opinions regarding the efficiency of my ministry or yours. But the only true evaluation of your faithfulness is made by God alone. “Fulfill your ministry” because there is no higher assessment than the one spoken by the Lord in that day: “Well done, good and faithful servant!” The reward? “The crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge will award … on that day to all who have loved His appearing.”
-Marius Maduta

Comments are closed.