Comments are off for this post

De ce Scriptura întâi?

Luca 24:13-35
Romanian
Doi ucenici, mergând împreună și purtând o discuție pe temă religioasă . . . Nimic neobișnuit. Dar când se apropie Mântuitorul înviat de ei, Scriptura ne spune că ”ochii lor erau împiedicați să-L cunoască.” Nu ei au refuzat să-L cunoască – erau împiedicați de altceva (sau Altcineva!) din afara lor. Ușor putea Hristos să le spună: ”Eu sunt!” Este și mai clar faptul că nu atârna de ei să vadă sau nu, atunci când ni se spune în v. 31: ”li s-au deschis ochii.” Nu ei sunt cei care, din nou, au luat decizia să-și deschidă ochii, ci ochii lor au fost deschiși de către Altcineva. Nu putem, atunci, decât să tragem concluzia că Cel Atotputernic a avut un scop cu ”orbirea lor temporară,” acela de a le îndrepta privirea înspre revelația Scripturilor.
Cei mai mulți dintre noi putem să purtăm discuții pe teme religioase. Dar nu puțini sunt cei care simt apăsarea dezamăgirii. Noi credeam că Tatăl Ceresc va face altceva. Credeam că după atâția ani de ucenicie, nu vom mai avea probleme nerezolvate, rugăciuni fără răspuns, sau întrebări neclarificate încă. Oare chiar așa să fie?
Adevărul este că prea mulți așa-numiți ”creștini” contemporani se consideră ucenici dar nu înțeleg cine este Domnul lor. Cuvântul Sfânt este cel care trebuie să ne ghideze gândirea și înțelegerea. Pentru că vorbim de prea multe ori despre un Domn pe care nu-L cunoaștem în mod personal. Și asta pentru că a-L cunoaște pe El, trebuie să-L vedem ca unul care ”trebuia să sufere . . . și să intre în slava Sa.” Nu vorbesc despre o simplă lectură a Bibliei – ci despre o relație cu Cel care ni se descopere din Scriptură. Atunci când ne apropiem de Cuvânt, pe El Îl descoperim. De fapt Hristos ne spune că atunci când căutăm viața veșnică în Scripturi, trebuie să înțelegem că tocmai despre El mărturisește Cuvântul sfânt (Ioan 5:39).
Răspunsurile la dezamăgirile frecvente nu este nici în logica noastră, nici în inițiativa noastră, ci în Cel care vine să meargă alături de mine și de tine, și care atunci când Îl ascultăm, ne deschide ochii pentru a-L cunoaște. Și în această cunoaștere își are rezolvarea orice nedumerire sau dezamăgire! Ce schimbare radicală! Hristos în voi, nădejdea slavei!
-Marius Maduta

English
Two disciples walking together, carrying on a conversation about religion… Nothing unusual. But the Scriptures tell us that when the risen Savior approaches them ”their eyes were prevented from recongnizing Him.” No, it wasn’t them that refused to know Him – they were kept by something (or Someone!) outside of themselves. It would have been simple for Christ to say “I am!”, and they would have recognized Him. But it wasn’t up to them to see – verse 31 tells us that at one point, later, “their eyes were opened.” Again, by Someone else. We cannot avoid the conclusion that the Allmighty had a purpose with their temporary blindness, namely, to direct their attention to the revelation of the Scriptures.
Most of us can easily talk religion. And many of us feel the burden of disappointment. We were hoping that the Heavenly Father would do something else. We thought that after so many years of discipleship we would no longer face unresolved problems, or unanswered prayers, or unsettled questions. Really?
The painful reality is that too many so-called “christians” today see themselves as disciples, but do no understand who their Lord is. The Holy Word should be our guide in thinking and understanding. Too often we talk about a Lord whom we do not know personally. And that is because in order to know Him, we have to understand that “it was necessary for the Christ to suffer and to enter into His glory.” I’m not talking about a simple reading of the Bible – I’m referring to a relationship with the One revealed to us in the written Word. When we approach the Word, we discover Him. In fact, Christ tells us that when we find eternal life in the Scriptures, we have to understand that it is Him that they testify about (John 5:39).
The answer to our frequent frustrations is not our logic, nor in our initiative, but in Him who comes to walk next to you and me, and who, when we obey Him, will open our eyes so that we may know Him. And it is in this knowing that we find our answer to any disillusionment or confusion. What a radical change! Christ in you, the hope of glory!
-Marius Maduta

Comments are closed.